Information till placerande Socialtjänst

Vissa frågor brukar återkomma vid placeringsförfrågningar från Socialtjänsten. Därför listar vi svaren här.

Boende

Noomi erbjuder skyddat boende till personer över 18 år och eventuellt medföljande barn. Vår målgrupp är personer som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål eller prostitution.

Vi tar emot medföljande pojkar upp till 12 år. Boendet kan ta emot husdjur.

Personal

De anställda får löpande fortbildning i ämnen som rör våld mot kvinnor och barn men har särskild kompetens att arbeta med de som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål eller prostitution. Vi har ett nära samarbete med myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel, framförallt Evonhuset, Malmö Stad där det bland annat arbetar två regionkoordinatorer mot människohandel. Noomi är en certifierad aktör inom det Nationella Stödprogrammet för offer för människohandel som drivs av Civila Plattformen mot människohandel där vi också är aktiva medlemmar.

Innan en ny placering

Vid en placeringsförfrågan gör vi en initial riskbedömning. Om personen visar tecken på allvarlig psykisk ohälsa tar vi emot i den mån vi efter riskbedömningen bedömer att det är lämpligt att personen flyttar in på Noomi. Vi tar inte emot personer i aktivt missbruk eller där den psykiska ohälsan är så omfattande att det behövs dygnet runt bemanning av personal för att kunna möta behoven.

Vi erbjuder

Stödet som erbjuds är individanpassat och formuleras tillsammans med personen och dennes socialsekreterare i en genomförandeplan. Exempel på stödinsatser är riskbedömning och säkerhetsplanering (vi har utbildning i SARA:SV och FREDA), enskilda samtal, ledsagning till sjukvård och andra myndigheter, stöd under rättsprocess och polisanmälan, hjälp att söka arbete och bostad och stöd vid organiserat återvändande till annat land. Efter utflytt bokar vi in minst ett uppföljande samtal.

Dygnskostnad vid placering

Vuxna

  • 1.300 kr/dygn inklusive mat och hygienartiklar.
  • 1.200 kr/dygn exklusive mat och hygienartiklar.

Barn

  • 550 kr/dygn inklusive mat och hygienartiklar.
  • 500 kr/dygn exklusive mat och hygienartiklar.

Dygnsbemanning enstaka dygn

(vid behov och enligt överenskommelse med placerande socialtjänst)

  • 2.500 kr/dygn.