Arbete mot människohandel

Regionkoordinatorer

Evonhuset är en verksamhet inom Malmö stad som vänder sig till personer som säljer, köper, byter eller konsumerar sexuella tjänster på olika sätt. På Evonhuset arbetar två Regionkoordinatorer mot människohandel, med ansvar för Region Syd. Deras uppdrag är att inom området prostitution och människohandel upprätthålla en effektiv och nära samverkan mellan socialtjänsten, Polismyndigheten, länsstyrelserna och övriga relevanta aktörer. Uppdraget omfattar både barn och vuxna. I uppdraget ingår att lämna metodstöd och att medverka vid utbildningstillfällen inom regionen.

Jämställdhetsmyndigheten har det nationella uppdraget att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål.  Jämställdhetsmyndigheten sammankallar det operativa nätverket NMT (Nationellt metodstödteam) där bland andra Regionskoordinatorerna ingår. Det finns även en hotline dit alla som misstänker människohandel kan ringa på nummer 020 – 390 000. Läs mer på: www.nmtsverige.se

Noomi har ett nära samarbete med Regionkoordinatorerna i Region Syd genom avstämningsmöten och samarbete i enskilda ärenden.

 

Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Sedan 2013 har Plattformen Civila Sverige mot människohandel samlat organisationer och aktörer som verkar inom ramen för civilsamhället och möter och/eller arbetar för att hjälpa utsatta för människohandel och människohandelsliknande exploatering utifrån de mänskliga rättigheterna som värdegrund. Vi är ett tjugotal aktörer som samarbetar under Plattformens paraply, bland annat skyddade boenden, jurister och organisationer som på andra sätt jobbar med människohandelsfrågan.

Plattformen syftar till att samordna och förbättra civilsamhällets insatser till utsatta för människohandel, samt gemensamt motverka människohandel i alla former. Vi sammanställer statistik för att se behov och mönster, samt rapporterar och övervakar implementeringen av internationella konventioner och direktiv.

Sedan 2015 driver Plattformen även det Nationella Stödprogrammet (NSP). NSP syftar till att erbjuda ett förbättrat samt kompletterande stöd till utsatta för människohandel och exploatering. Det Nationella Stödprogrammet kompletterar främst de stödinsatser som erbjuds inom ramen för Manual vid Misstanke om Människohandel (MMM) vilket är det formella stöd som erbjuds till de brottsoffer som polisanmäler människohandeln.
Stödet från NSP fångar upp de som inte får tillträde till MMM genom att erbjuda individanpassat stöd som har sin utgångspunkt i de internationella åtaganden som Sverige har. Medel kan ges till exempel för en återhämtningsperiod på ett skyddat boende, juridiska kostnader, praktiska behov såsom kläder, svenskundervisning, hjälp till arbete eller praktikplats etc.